2021-2022 Academy Coaching Staff

(COMING SOON)

Joe Luedke – EBU Executive Director of Coaching – [email protected]

Kyle Lance – EBU Academy Coaching Director – [email protected]

Team Name
 
Staff Coach
8U Boys
   
     
     
     
     
     
     
     
8U Girls
   
     
     
     
9U Boys
   
     
     
     
9U Girls
   
     
     
10U Boys
   
     
     
     
     
     
     
10U Girls
   
     
     

Elmbrook United